منشور و قطعات گوه ای شکل

منشور و قطعات گوه ای شکل

منشور یک قطعه اپتیکی با سطح مسطح است که نور را حداقل از دو سطح تخت که با یکدیگردر فضا زاویه مشخص میسازدعبور میدهد. زاویه میان این سطوح بسته به کاربرد اپتیکی مورد انتظار در این قطعه میباشد.

صنعت اپتیک آسیا آماده تولید منشور و قطعات گوه ای شکل سفارشی مطابق با نیاز مشتری و در سری دقت های ارئه شده در جدول زیر میباشد.

جهت بزرگ نمایی جدول بر روی آن کلیک کنید