قطعات اپتیکی استوانه ای

قطعات اپتیکی استوانه ای

صنعت اپتیک آسیا قادر به ارائه المان های اپتیکی استوانه ای در رنج وسیعی از مواد ، شکل و دقت است.

ارائه این المان های اپتیکی در دو گروه لنزهای استوانه ای استاندارد و لنزهای استوانه ای سفارشی مطابق با نیازمشتری انجام می پذیرد.